ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ГАЗОВИТЕ УРЕДИ И БУТИЛКИТЕ С ГАЗ ПРОПАН-БУТАН

 Правилата, посочени по-долу са насочени към ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на газови уреди и инсталации с пропан-бутан. Правилата са подбрани и синтезирани съгласно действащата в Р.България нормативна база, както и извадки от техническите инструкции за безопасност от фирмите за производство, доставка, сервиз и поддържане на уреди, инсталации и съдове с втечнени въглеводородни газове, в частност газ пропан-бутан.

КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИМ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗ ПРОПАН-БУТАН ?

Не пълнете битовите газови бутилки на бензо-газостанции и автомобилни газстанции;

Недръжте бутилката близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина (опасно е стените на бутилката да се нагряват над 40 оС). При нагряване, налягането на газта в бутилката се увеличава и е възможно експлозивно пръсване на бутилката;

Неразмразявайте бутилката с открит пламък илидруги източници на топлина;

Не съхранявайте и не ползвайте пропан-бутан в помещения без вентилация. Тъй като пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха, е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението;

Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение –една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна;

Не оставяйте газови бутилки в сервизни, приземни, таванни помещения, коридории стълбищниклетки, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали. Когато продължителен период не ползвате бутилката, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори;

Не оставяйте бутилката в близост до горими и леснозапалителни материали;

Не трябва да допускатепоставяне на кърпии други текстилни тъкани и пластмасови предмети в близост до горелката;

Необръщайте бутилката надолу, предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало състояние, не я търкаляйте;

Не използвайте нестандартни, стари и неизправни газови бутилки, маркучи, вентили, уреди и дюзи, които не са специално произведени за този вид газ и за това налягане;

Не проверявайте никога за евентуално изтичане на газ чрез поднасяне на пламък;

Не пушете никога, когато сменяте бутилката;

Не допускайте уредите работещи на газ, да се използват от неупълномощени или непълнолетни лица и не оставяйте сами децата в помещения с газови бутилки и уреди;

Не разчитайте, че ползвателите сами ще експлоатират безопасно газовите уреди, необходими са контрол и внимание и от Ваша страна;

В никакъв случай непредприемайте опити за модифициране (приспособяване) на газовите уреди и не преливайте газ от една в друга бутилка.

ВАЖНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ:

Бутилките трябва да се пълнят с газ до 2/3 от максималното възможно количество, като контрола за допустимост е необходимо да се извършва на тегловен принцип.

Не се допуска бутилки за газ с обем над 5 dm3да се превозват с обществен транспорт.

Бутилките с газ трябва да отстоят:

 • от отоплителни радиатори -най-малко на 1 m;
 • от съоръжения със скрит пламък -най-малко на 1,5 m;
 • от камини, пещи и други източници с открит огън -най-малко на 5 m.

Самите бутилки, като съдове под налягане трябва да се проверяват чрез хидравлично изпитване поне веднъж на 5 години, за което изпитване се поставя съответното обозначение.

Гъвкавите присъединяващи маркучи(захранващи шлангове) трябва да са сертифицирани за работа с пропан-бутан, да имат съответната маркировка за срок на експлоатация и да не са по-дългиот 1,5 метра. При всеки монтаж на нова бутилка оглеждайте гъвкавия маркуч –да не се прегъва, да не се нагрява, да не е прекъснат на мястото на скрепителните скоби. Производителите препоръчват гъвкавите маркучи да сеподменят на всеки 2 години.

Редуцир-вентилана бутилкататрябва да осигурява херметичност, а това е така, само ако е поставен правилно и мембраната и гуменото уплътнение са в изправност. Вентилите се проверяват на всеки 5 години.

Газовите печки, бойлери и всички други уреди и инсталациисе монтират от сертифицирани фирми. В процеса на експлоатация те подлежат на проверка от лицензирани фирми за технически надзор, оторизирани от държавните органи за технически надзор, минимум един път годишно.

Комините на газовите уредисе почистват, както следва:

 • тухлените комини на газови водонагреватели и газови уреди за готвене в обществено обслужващи сгради -на всеки 3 месеца;
 • комини, изработени от огнеупорни материали (азбестоциментови и керамични тръби или огнеустойчив бетон) или облицовани отвътре с метална обшивка -на всеки 12 месеца;
 • всички други комини (на отоплителни печки, котли и др.) -в началото на отоплителния сезон.

ЗАБРАНИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖА:

ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИНЕ СЕ МОНТИРАТ В ПОДЗЕМНИ ПОМЕЩЕНИЯ (с под разположен по-ниско от нивото на околния терен). Допуска се, в самостоятелно помещение, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен да се монтират газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации, горивни уредби и газови уреди, само ако в помещението са изпълнени следните условия:

1) помещението да е газодимоуплътнено;

2) подът му е изпълнен под формата на котлован с височина 0,2 m.;

3) облицовката на стените, таваните и подовете му са от негорими материали;

4) да е отделено от останалите помещения с пожарозащитна преграда с граница на огнеустойчивост 60 min и със самозатварящи се врати с граница на огнеустойчивост 60 min;

5) да е оборудвано с газсигнализаторна инсталация с датчици, монтирани на височина 0,1 m от пода, като при достигане на концентрация на газа във въздуха 20% от долната граница на възпламеняемост, се задейства автоматика, която извършва следните действия:

 • затваря електромагнитния вентил, монтиран на захранващия газопровод извън сградата;
 • включва аварийна вентилация с 8-кратен въздухообмен за един час;
 • изключва ел.захранване и включва евакуационно осветление във взривозащитено изпълнение;
 • включва звуков и светлинен сигнал на фасадата на сградата или в помещение с постоянно пребиваване на хора.

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО .....

Ако бутилката изпуска газ (специфичен мирис на чесън), веднага я изнесете навън, докато все още не се е образувала взривоопасна газова концентрация;

Акогорелките на котлона изпускат газ, затворете вентила и изключете котлона;

Аковентилът на бутилката не е закрепен добре, не пускайте газта;

Акоизползвате газова печка за отопление, изнасяйте бутилката от стаята през нощта;

Акослед домакинската работа вече изключвате газовия котлон, непременно се уверете, че сте затворили и вентила;

Ако установите:

 • повишаване на налягането (или невъзможност да се установи налягането), както и температура над допустимите стойности, посочени в техническата документация;
 • деформации и дефекти в елементите на инсталацията, в заваръчните шевове на бутилката;
 • нарушено отвеждане на димните газове от газови уреди и горивни инсталации;
 • недопустимо изместване или повреда на укрепващите елементи;
 • повишена концентрация на газ във въздуха на помещението;
 • при пожар или природно бедствие, застрашаващи безопасността им;

трябва да прекратите незабавно експлоатацията на газовите съоръжения и инсталации!

АКО ИМАТЕ И НАЙ-МАЛКО СЪМНЕНИЕ ЗА ОПАСНОСТ:

 • да не се предприемат никакви действия в помещението, свързани с искрообразуване (ползването на пламък; изключване или включване на електрически уреди, ключове и прекъсвачи; пушене и запалване на цигара; дори ползване на мобилни телефони);
 • да се евакуират всички хора;
 • да се проветрят загазованите помещения;
 • да се проверят всички помещения, разположени под нивото на околния терен в близост до мястото на пропуска;
 • да се вземат бързи мерки за ликвидиране пропуските на газ.

При необходимост от съвети и консултации за безопасната работа с газ пропан-бутан се обръщайте към органите за държавен технически надзор. За аварии, злополуки, опасни инциденти, запалвания и пожари, незабавно съобщете на телефони 112 или 160.

ГАРАЖИТЕ ЗА АВТОМОБИЛИ С АВТОМОБИЛНА ГАЗОВА УРЕДБА

Гаражите за автомобили с автомобилна газова уредба (АГУ)трябва да имат постоянно действаща вентилация, а за подземните гаражи се изисква:

 • вентилация най-малко с трикратен въздухообмен за 1 h;
 • автоматично задействаща се аварийна вентилация във взривозащитено изпълнение;
 • газсигнализатори.

Сигнализаторите за газсе проверяват от орган за контрол, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация", най-малко веднъж на 12 месеца.

Разглобяемите съединения на монтираните в помещения газови съоръженияи инсталации се проверяват при работно налягане на газа с пенообразуващо вещество или с газсигнализатор, най-малко веднъж на 3 месеца.

Заземителните инсталации на газовите съоръженияи инсталации се проверяватот орган за контрол, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация"веднъж годишно, както и след всеки ремонт или преустройство.

Ремонтирането, поддържането и преустройванетона газови съоръжения, газови инсталации, газопроводи, горивни уредби, газови уреди, АГУ и бутилкови инсталации се извършват от лица, получили разрешение за извършване на такава дейност от председателя на ДАМТН.