ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С БУТИЛКИ ЗА ПРОПАН–БУТАН

 • НИКОГА не поставяйте бутилката в тавански помещения, мазе или в близост до вентилационни отвори, монтирани на пода. В случай на изтичане, пропан-бутанът се събира в местата под нивото на терена и може да образува там експлозивни смеси.
 • НИКОГА не оставяйте бутилката в близост до източници на топлина, защото налягането в бутилката ще се повиши.
 • Бутилките да се инсталират винаги в помещения, където се осъществява добра вентилация.
 • Вратата на помещението трябва да се отваря навън.
 • В затворени помещения не се позволява монтиране на уреди без термозащита. Основната цел на термозащитата е да прекъсне притока на газ при евентуално изгасяване на пламъка.
 • При голяма консумация изгорелите газове трябва да се отвеждат навън посредством комин.
 • Забранено е наличието на повече от две бутилки - работна и резервна, в помещение.
 • Когато не ползвате газовата бутилка за продължителен период, изнесете я навън.
 • ВИНАГИ използвайте и складирайте бутилките във вертикално положение.

Гъвкави маркучи и редуцир–вентили

 • Ползвайте гъвкави маркучи сертифицирани за работа с пропан-бутан. Дължината им трябва да бъде максимум 1,5 метра, като в двата края да се пристегнат със скрепителни скоби.
 • Проверявайте ги редовно, на всеки демонтаж и монтаж на нова бутилка и следете да не се препъват, прекъсват от скрепителните скоби или нагряват.
 • Препоръчва се гъвкавите маркучи да се подменят на всеки две години, а редуцир-вентила на всеки пет.
 • Забранено е ползването на дефектни или несъответстващи на стандарта редуцир-вентили.

Ползване на газови уреди

 • При закупуване на газови уреди се информирайте какво налягане трябва нормално да осигурите и закупете съответен редуцир-вентил (основната му функция е да подава постоянно и определено налягане към уреда). Това е от изключителна важност за добрата работа но уреда.
 • НИКОГА не се опитвайте да модифицирате редуцир-вентила.
 • Внимателно прочетете инструкциите и свидетелствата, осигурени с уреда.
 • Убедете се, че е с вградена термозащита, задължителна За употреба на газови уреди в затворени помещения и че можете да осигурите източник на възпламеняване преди да подадете газта към уреда.

Поддръжка

Като всеки друг уред, газовите уреди се нуждаят от редовна почистване и технически преглед. В идеалния случай, газовите печки, газовите бойлери трябва да се преглеждат веднъж годишно за безопасност и продължително ползване. Вижте адресите и телефоните на сервиза посочен в гаранционната Ви карта. Пазете я и ползвайте само квалифицирани техници за сервиз и поддръжка но уреда.

Вентилация

Всички горивни процеси изискват наличие на кислород, така че трябва да има вентилация, която да осигури достатъчен приток на пресен въздух по време на работа на Вашата инсталация. ВСЕКИ ОПИТ ЗА МОДИФИЦИРАНЕ/ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ГАЗОВ УРЕД ИЛИ ОБОРУДВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСЕН!